เวลาเปิดทำการ

* วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
(งดให้บริการยืม-คืนหนังสือ และบริการสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลา 19.45 น.)

*วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 12.00 น.
(งดให้บริการยืม-คืนหนังสือ และบริการสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลา 11.45 น.)

*ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*การปิดบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ นอกเหนือจากวันดังกล่าวห้องสมุดจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน