เวลาเปิดทำการ

* วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 20.30 น.
(งดให้บริการยืม-คืนหนังสือ และบริการสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลา 20.15 น.)

*วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 09.00 – 17.00 น.
(งดให้บริการยืม-คืนหนังสือ และบริการสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลา 16.45 น.)

*ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*การปิดบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ นอกเหนือจากวันดังกล่าวห้องสมุดจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน