วิทยานิพนธ์ของสถาบัน

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง พ.ศ. ฉบับเต็ม
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ สมรรถนะแห่งตน การกำกับตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการจัดการภาวะน้ำเกินด้วยตนเองในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
พิชญา มินเด็น
2565
ปัจจัยทำนายกลุ่มอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนในผู้บาดเจ็บทางสมองระดับเล็กน้อยหลังจำหน่ายกลับบ้านจากแผนกฉุกเฉิน
นพนันท์ วงค์ไชย
2565
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงานในพยาบาลวิชาชีพ
อนุชา เนตรโสภา
2565
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
พันธิภา ท้วมไทย
2565
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ภายหลังการผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอก
จุฑารัตน์ เหงี่ยมไพศาล
2565
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง
ลัดดา เต่งภู่
2566
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พลังสุขภาพจิตและแรงสนับสนุนของครอบครัวกับพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สุวรรณี เชือกจอหอ
2566
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ได้รับยาเคมีบำบัด
วาติยา อุดร
2566