สืบค้นข้อมูลห้องสมุด

Search STIN Discovery Service : EDS

ฐานข้อมูลออนไลน์

หนังสือใหม่

รายชื่อทรัพยากรใหม่

รายชื่อ E-BOOK (ProQuest Ebook Central)

รายชื่อ E-BOOK (GALE EBOOKS)

รายชื่อ E-BOOK (EBSCOhost)

รายชื่อ E-BOOK (Taylor & Francis)

ตำราหลักทางการพยาบาล

วิทยานิพนธ์ของสถาบัน

วิดีโอแนะนำการใช้บริการ

คู่มือการสืบค้น

E-book ทั่วไป

ตำราหลักทางการพยาบาล

วิทยานิพนธ์ของสถาบัน

วิดีโอแนะนำการใช้บริการ

คู่มือการสืบค้น

E-book ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมห้องสมุด

ภาพกิจกรรมห้องสมุด