บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง

ตรวจสอบรายการยืมคืน

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

จองห้องประชุม

บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง

ตรวจสอบรายการยืมคืน

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

จองห้องประชุม

หนังสือใหม่

รายชื่อทรัพยากรใหม่

รายชื่อ E-BOOK (GALE EBOOKS)

รายชื่อ E-BOOK (EBSCOhost)

รายชื่อ E-BOOK (Taylor & Francis)

รายชื่อวารสารใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ภาพกิจกรรมห้องสมุด

วิดีโอแนะนำการใช้บริการ

ตำราหลักทางการพยาบาล

คู่มือการสืบค้น

E-book ทั่วไป

วิดีโอแนะนำการใช้บริการ

ตำราหลักทางการพยาบาล

คู่มือการสืบค้น

E-book ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์