เอกสารอ้างอิง “ต้นธารมหากรุณาธิคุณ”

Reference “The Upstream of Royal Grace”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2556).
อันเนื่องจากพระการุณย์:
อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร
หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี
และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. (2562).
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับนครสีขาว.

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. (2549).
ศรีสวรินทิรานุสรณีย์:
น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า.

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย. (2561).
๑๐๔ ปี โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม ๑ ปี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย. (2555).
150 ปี สมเด็จพระพันวัสสา 110 ปี สมเด็จฯ ณ ศรีราชา.