วิดีโอแนะนำการใช้บริการ

ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

การยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง

การจองหนังสือด้วยตนเอง

การยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง

เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลวารสารเพื่อผลิตผลงานวิจัย และการสืบค้นฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

การใช้โปรแกรม EndNote X9 จัดการเอกสารอ้างอิง

แนะนำการสืบค้นหนังสือในห้องสมุด

Turnitin Training for Students Account STIN

Turnitin Training for instructor Account STIN

แนะนำโปรแกรม English for Success

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

การค้น Evidence Based Nursing และเทคนิคการค้นฐานข้อมูลทางการพยาบาลด้วย Medical Subject Headings

กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์

การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ "EndNote X9"

การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบ การคัดลอกผลงานวิชาการ ก่อนส่งบทความไปตีพิมพ์

แนะนำบริการขอจองหนังสือ

การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย

แนะนำห้องสมุด

Turnitin for student

การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS)
เพื่อการศึกษาและการวิจัย

แนะนำศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง

การใช้งาน โปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Instructor)

การจัดการเอกสารอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote 20

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ProQuest Nursing & Allied Health Premium และ Google

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล CINAHL Complete และ EBSCO Discovery Service (EDS)

วิดีโอแนะนำการใช้บริการ

เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

การจองหนังสือด้วยตนเอง

การยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลวารสารเพื่อผลิตผลงานวิจัย และการสืบค้นฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

การใช้โปรแกรม EndNote X9 จัดการเอกสารอ้างอิง

แนะนำการสืบค้นหนังสือในห้องสมุด

Turnitin Training for Students Account STIN

Turnitin Training for instructor Account STIN

แนะนำโปรแกรม English for Success

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

การค้น Evidence Based Nursing และเทคนิคการค้นฐานข้อมูลทางการพยาบาลด้วย Medical Subject Headings

กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์

การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ "EndNote X9"

การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบ การคัดลอกผลงานวิชาการ ก่อนส่งบทความไปตีพิมพ์

แนะนำบริการขอจองหนังสือ

การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย

แนะนำห้องสมุด

Turnitin for student

การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS) เพื่อการศึกษาและการวิจัย

แนะนำศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง

การใช้งาน โปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Instructor)

การจัดการเอกสารอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote 20

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ProQuest Nursing & Allied Health Premium และ Google

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล CINAHL Complete และ EBSCO Discovery Service (EDS)