วิดีโอแนะนำการใช้บริการ

ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

การยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง

การจองหนังสือด้วยตนเอง

การยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง

เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลวารสารเพื่อผลิตผลงานวิจัย และการสืบค้นฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

การใช้โปรแกรม EndNote X9 จัดการเอกสารอ้างอิง

แนะนำการสืบค้นหนังสือในห้องสมุด

Turnitin Training for Students Account STIN

Turnitin Training for instructor Account STIN

แนะนำโปรแกรม English for Success

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

การค้น Evidence Based Nursing และเทคนิคการค้นฐานข้อมูลทางการพยาบาลด้วย Medical Subject Headings

กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์

การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ "EndNote X9"

การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบ การคัดลอกผลงานวิชาการ ก่อนส่งบทความไปตีพิมพ์

แนะนำบริการขอจองหนังสือ

การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย

แนะนำห้องสมุด

วิดีโอแนะนำการใช้บริการ

เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

การจองหนังสือด้วยตนเอง

การยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลวารสารเพื่อผลิตผลงานวิจัย และการสืบค้นฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

การใช้โปรแกรม EndNote X9 จัดการเอกสารอ้างอิง

แนะนำการสืบค้นหนังสือในห้องสมุด

Turnitin Training for Students Account STIN

Turnitin Training for instructor Account STIN

แนะนำโปรแกรม English for Success

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

การค้น Evidence Based Nursing และเทคนิคการค้นฐานข้อมูลทางการพยาบาลด้วย Medical Subject Headings

กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์

การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ "EndNote X9"

การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบ การคัดลอกผลงานวิชาการ ก่อนส่งบทความไปตีพิมพ์

แนะนำบริการขอจองหนังสือ

การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย

แนะนำห้องสมุด